شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

زندگی بیاورید

چشمه چشمه تشنگی، زائران! بیاورید
نام آب آب را بر زبان بیاورید

مهر و سبحه خاکی است، ای مجاوران غم!
تشنگی از آن حرم ارمغان بیاورید

تشنگی بیاورید، زندگی بیاورید
زائران کعبه‌اید، جانِ جان بیاورید

زیر گنبد کبود، قصه‌ای چنین نبود
کربلا زمین نبود، آسمان بیاورید

سبز سبز سبز سبز، سرخ سرخ سرخ سرخ
سرو را نهفته در ارغوان بیاورید

طبعتان اگر شکفت، آشکار و در نهفت
شاعران از او سخن در میان بیاورید

اذن پرکشیدن است، حا و سین و یا و نون
چار رکن عشق را در اذان بیاورید