شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

باران نیامد

برای خاطر طفلان نیامد
نه، ابری با لب خندان نیامد
صدای گریۀ هستی بلند است
صدای گریۀ باران نیامد

نشان اشک بر پیراهنت نیست
رمق دیگر گل من در تنت نیست
بخواب اصغر که حتّی جرعه آبی
برای دست از جان شستنت نیست