شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

برای آرتین

دلت را داغ‌ها در بر کشیدند
به خون و خاک و خاکستر کشیدند
سه غم آمد سراغت هر سه یکبار
پدر، مادر، برادر پر کشیدند