شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

برگردید...

مردان غیور قصّه‌ها برگردید
یک بار دگر به شهر ما برگردید
دیروز به خاطر خدا می‌رفتید
امروز به خاطر خدا برگردید