شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

ترک گناه

گر زنده دلی مرام تکریم بگیر
ور مرده دلی مجلس ترحیم بگیر
تصمیم به هر کار گرفتی، کردی
بر ترکِ گناه نیز تصمیم بگیر