شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

تمام دارایی من...

افزون ز تصور است شیداییِ من
این حال خوش و غم و شکیبایی من
می‌بخشی اگر کم است اما بپذیر
این هم دو پسر تمام داراییِ من