شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

جادۀ عشق

در شهر نمانده اهل دردی جز تو
در جادۀ عشق، رهنوردی جز تو
در کوفه ـ اگرچه لاف مردی بزند ـ
ای طوعه نمانده است مردی جز تو