حرم

با آنکه دلم شکستۀ رنج و غم است
در راه زیارت تو، ثابت‌قدم است
در واهمه‌های راه و بی‌راه جهان
خوشبخت، کسی که انتخابش «حرم» است