شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

حریم خانه

کی غیرت مردانۀ ما بگذارد
دشمن به حریم خانه پا بگذارد؟
هر کس که قدم به خاک ما بگذارد
باید سر خویش را به جا بگذارد