خضاب

شبی هم این دل ما انتخاب خواهد شد
برای خلوت اُنست خطاب خواهد شد

مکش ز خیمۀ دل‌ها عمود مِهرت را
که آسمان به سر ما خراب خواهد شد

کسی که مهر علی در قنوت او جاری‌ست
دعای نیمه‌شبش مستجاب خواهد شد..

کویر را نفس قنبرت کند دریا
سراب نام تو نشنیده آب خواهد شد

به قدر فهم کمم هم اگر که بنویسم
فضائل تو هزاران کتاب خواهد شد

چه دیده بود پیمبر که گفت در این ماه
محاسن تو به خونت خضاب خواهد شد..

امام اول دنیا، پس از شهادت تو
امام کشتن این قوم باب خواهد شد..

پس از تو کار به جایی رسد در این دنیا
که صید حرمله، طفل رباب خواهد شد