دلتنگ

آهن شده‌ایم و دلمان سنگ شده
دلسنگی ما بی تو هماهنگ شده
گفتیم چرا جمعۀ ما دلگیر است؟
گفتی دل من برایتان تنگ شده!