شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

دهقان فداکار

سکه شدن و دو رو شدن آسان است
آلودۀ رنگ و بو شدن آسان است
دهقان فداکار شدن دشوار است
چوپان دروغگو شدن آسان است