شجاعت...

شکوه تاج ایمان بر سر ماست
شجاعت قطره‌ای از باور ماست
نباشد در دل ما خوفی از مرگ
تن دشمن غلاف خنجر ماست