شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

شق القمر

سرچشمۀ فیض، روح ربانی تو
دریای فتوت، دل طوفانی تو
با دست نبی رقابتی داشت مگر
آن تیغ که بوسه زد به پیشانی تو