نقاب

نه از جرم و عقاب خود می‌ترسم
نه از کمیِ ثواب خود می‌ترسم
بیش از همۀ عذاب‌هایم در قبر
از چهرۀ بی‌نقاب خود می‌ترسم