شهید

هرچند که رفتن تو غم داشت، عزیز!
در سینۀ تو عشق، حرم داشت عزیز
حیف از تو نبود، مثل ما می‌مردی؟
نام تو فقط «شهید» کم داشت عزیز