شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

صحیفۀ صلوات

امشب شکوه عشق جهانگیر می‌شود
روح لطیف عاطفه تصویر می‌شود

امواج سربلندی و آزادی و شرف
از هر کران مکّه سرازیر می‌شود

قرآن ببوس و «اَشرَقَتِ‌الاَرض» را بخوان
این آیۀ مبارکه تفسیر می‌شود

تبریک باد آمنه را کز حریم او
نور است و نور و نور که تکثیر می‌شود..

از انعکاس نور وی از مکّه تا به شام
هر سنگ خاره، آینه‌تأثیر می‌شود

الله اکبر از نفسش کز فرشتگان
هر سو بلند نغمۀ تکبیر می‌شود..

چون کاخ باشکوه مدائن، ز هیبتش
در لرزه کاخ فتنه و تزویر می‌شود..

داروی دردها و جواب سؤال‌هاست
قرآن کتاب او که جهانگیر می‌شود..

در سایۀ عدالت و اخلاص و وحدت است
تکبیر او که چیره به شمشیر می‌شود..

در آسمان، تجلی هر روز آفتاب
خُلق عظیم توست که تصویر می‌شود..

گردد صحیفۀ صلوات فرشتگان
بر صفحه‌ای که نام تو تحریر می‌شود..

تنها همین نه آیۀ تطهیر مدح توست
یادت همیشه مایۀ تطهیر می‌شود

نام تو زنده‌تر شده، یاد تو تازه‌تر
چندان که دهر، کهنه، جهان‌، پیر می‌شود..

محتاج یک نگاه توأم ای که هر کجا
خاک از نگاه لطف تو اکسیر می‌شود..