شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

صلواتی دیگر

دارد دل ما راه نجاتی دیگر
در مشهد و در قم، عتباتی دیگر
بر بانوی با کرامت قم صلوات
بر شاه خراسان صلواتی دیگر