شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

صلوات محمدی

شده عالم منور از جلوات محمدی
به جمال جمیل او صلوات محمدی

عجب از حُسن روی او، عجب از رنگ و بوی او
شده جنت معطر از گل ذات محمدی

شرف قبله و سجود، هدف غایی وجود
که بُوَد هستی جهان ز حیات محمدی

حرکاتش خدا‌صفت، همه عرفان و معرفت
نبَرَد ره خیال ما، به صفات محمدی

حرمش دافع‌النغم، کرمش سابغ‌النعم
دل و دستش پر از کرم به برات محمدی

متجلّی به کوه طور، شجر از او گرفته نور
یَد بیضا نشانی از لَمَعات محمدی

دل موسی قوی از او، نفس عیسوی از او
دم عیسی مؤثر از نفحات محمدی

گل شعر از شفق بگیر، مدد از فیض حق بگیر
برو ای مستحق بگیر صدقات محمدی