شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

مرگ بر قحط آب

مرگ بر
تازیانه‌ها
تازیانه‌های بی‌امان
به گرده‌های بی‌گناه بردگان

مرگ بر
مرگ ناگهانیِ
صد هزار زندگی
در یکی دو ثانیه
با سقوط علم از آسمان

مرگ بر
کشتن جوانه‌ها
مرگ بر
انتشار سم
در زلال رودخانه‌ها
مرگ بر فصاحت دروغ
مرگ بر
بوق‌های بوق
مرگ بر
سیم‌های خاردار و کشت‌زارهای مین
مرگ بر
گورهای دسته جمعی و
بندهای انفرادیِ زمین

مرگ بر بریدن نفس
مرگ بر قفس
مرگ بر شکوه خار و خس
مرگ بر هوس
مرگ بر حقوق بی‌بشر
مرگ بر تبر
مرگ بر شراره‌های شر

مرگ بر سفارت شنود
مرگ بر
کودتای دود

زنده باد زندگی او
زنده باد زندگی من... تو... ما
یک کلام…
مرگ بر آمریکا…

مرگ بر ابولهب
مرگ بر یزید و شمر و ابن سعد
مرگ بر زادۀ زیاد
بگو بلند: بیش باد

مرگ بر
قطعنامه‌های بستن فرات
قحط آب
مرگ بر
تیر مانده بر گلوی کودک رباب
مرگ بر قتل خنده‌های روشن علیرضا
مرگ بر گلوله‌ای که خط کشید
روی خاطرات آرمیتا
یک کلام…
مرگ بر آمریکا…