عبرت

خوش وقت کسی که عبرت‌اندیش شود
آگاهی او بیشتر از پیش شود
در ظاهر دیگران اگر عیبی دید
یادآور عیب باطن خویش شود