شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

فردای روشن

وقتی کسی حال دلش از جنس باران است
هرجای دنیا هم که باشد فکر گلدان است..

این روزها حال یمن حال قشنگی نیست
صَنعا شبیه دختری گیسو پریشان است

شیطان به میدان آمده با پرچمِ سبزی
که اسمِ «‌الله» و «رسول‌الله» بر آن است

یک سو علی یک سوی دیگر حیلۀ صفین
بهتر ببین، حق با کدام از این دو قرآن است؟..

همگامِ مردان یمن جَنْبیه را بردار
جَنْبیه خنجر نیست، امید است ایمان است

جَنْبیه ابروی هلالِ کودکی زخمی
جَنْبیه آه مادری بی‌تاب و گریان است

از بس که دارد بُت‌شکن خاک یمن، حتماً
پایانِ این آتش که می‌بینم گلستان است

فردای روشن می‌رسد قدری تحمل کن
فردای روشن می‌رسد، هرچند پنهان است