شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

مانند زهیر انتخابی داری

در سینه اگرچه التهابی داری
برخیز برو! که بخت نابی داری
ای دل به خودت بیا که یک روز تو هم
مانند زهیر انتخابی داری