محاسبه

بشوی این گرد از آیینۀ خویش
به رغم عادت دیرینۀ خویش
رها کن اندکی آیینه‌ها را
دمی بنگر درون سینۀ خویش