شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

سررشتۀ روشنی

تا نیست نگردی، رهِ هستت ندهند
این مرتبه با همتِ پستت ندهند
چون شمع قرار سوختن گر ندهی
سررشتۀ روشنی به دستت ندهند

گوشۀ طرز (دستگاه همایون)