مرداب

یک گوشه نشسته عقده در دل کرده‌ست
مرداب که سعی خویش زائل کرده‌ست
رودی بوده راهی دریایی دور
رودی که میان راه، منزل کرده‌ست