هجران

آنجا كه حرف «تو»ست دگر حرف «من» كجاست؟
در وصل جای صحبت از خویشتن كجاست؟...

گاهی حوالی دل تو دیده می‌شوم
پس از دلت بپرس اویس قرن كجاست...

بال و پرم كه سوخته حالا امان نده
باید ببینم آخر این سوختن كجاست

بینا شدن به قیمت هجران چه فایده
آه ای نسیم، یوسف این پیرهن كجاست

شب‌ها به دشت می‌روم و داد می‌زنم
در سینه حرف هست ولی هم‌سخن كجاست...