شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

کجاست پس خانۀ تو

ای صاحب عشق و عقل، دیوانۀ تو
حیران تو آشنا و بیگانۀ تو
دیدار تو را همه نشانی دادند
ای در همه جا، کجاست پس خانۀ تو؟