شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

کعبۀ امید

از کوی تو ای قبلۀ عالم! نرویم
با دست تهی و دل پُر غم نرویم
از درگه تو که کعبۀ امّید است
نومید کسی نرفته، ما هم نرویم