کلاف

در هر گذری و کوچه و بازاری
پهن است بساطِ حرصِ دنیاداری
آن پیرزنِ ساده بگو برگردد
یوسف به کلاف می‌فروشند آری