شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

کوتاهی عمر

باید که گناه را فراموش کنیم
قدری به سکوت قبرها گوش کنیم
حیف است که در بلندی این یلدا
کوتاهی عمر را فراموش کنیم