کوفه

چون کوفه که چهره‌ای پر از غم دارد
این سینه، دلی شکسته را کم دارد
در شهر علی یکی‌ست امّا انگار
هر كوچه هزار اِبن ملجم دارد