گل یاس

زبان با نام زهرا خو گرفته‌ست
گل یاس آبرو از او گرفته‌ست
دوباره کشتی دل‌های عاشق
به یاد فاطمه پهلو گرفته‌ست