شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

آن روز...

آن روز، گدازۀ دلم را دیدم
خاکستر تازۀ دلم را دیدم
وقتی که به روی دوش مردم می‌رفت
تشییع جنازۀ دلم را دیدم