شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

ارث مادری

اجل چون سایه‌ای دور و برش بود
و شمشیر بلا روی سرش بود
شبانه از مدینه رفت بیرون
شبانه رفتن ارث مادرش بود