شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

اسم اعظم

خدا نوشت به اسم شما سپیده‌دمان را
و آفرید به نام شما زمین و زمان را

نوشته بود خدا پیش از آفرینش دنیا
به مهر حضرت صدّیقه آب‌های روان را

به قلب پاک شما ریخت چشمه‌های یقین را
ز کنه ذات شما دور ساخت حدس و گمان را...

همیشه‌های خداوند بوده‌اید از آن رو
که آفرید به پاس شما تمام جهان را...

اشارتی‌ست به دست همیشه سبز شماها
بهارتان که ندیده‌ست رنگ و بوی خزان را...

به اسم اعظم زهرا گشوده‌اند رسولان
اگر به معجزه‌ای قفل دردهای نهان را...

در این همیشه که غربت نشسته بر سر عالم
سپرده‌ایم به دستانتان دل نگران را...