شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

انفاس مسیحایی

مثل شیرینی روحانی یک رؤیا بود
سال‌هایی که در آن روح خدا با ما بود

یاد باد آن شکرین فرصت ایام وصال
که به کوتاهی یک خاطرۀ زیبا بود

وقت آیینه به تسبیح جمالش خوش بود
حال پروانه ز کار نگهش شیدا بود

کس ندانست که با او ز نهان‌خانۀ اُنس
چه حکایات لطیف و چه هدایت‌ها بود

عارفی بود که در فصل بلند نگهش
باب نورانی برهان تماشا وا بود

همۀ آینه‌ها را به تشهّد واداشت
نور اسماء و صفاتی که در او پیدا بود

هر چه از دامن خوش‌بوی کرامات افشاند
همه انفاس مسیحایی روح‌افزا بود

شرح اسرار سبک‌روحی او داشت نسیم
کاین‌چنین در چمن لاله و گل غوغا بود

پرده از راز شهیدان سحر بر گیرید
تا ببینند که با او چه کرامت‌ها بود