شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

اِنّا لله

ای آرزویت دراز و فرصت کوتاه!
هم گوش به زنگ باش و هم چشم به راه
دیوار و در وجود در هر نَفَسی
فریاد بر‌آورند «اِنا لله...»!
 
ترسم که هنر صفا به جانم ندهد
یا گردش روزگار امانم ندهد
بیدار نمی‌شوم ز خواب غفلت
تا زلزلۀ اجل تکانم ندهد