باغ دعا

در باغ دعا اگر بهار است از اوست
هر شاخه اگر شکوفه‌بار است از اوست
برخیز و بخوان زیارت جامعه را
این فصل اگر که پایدار است، از اوست