بنده

می‌کوش دمادم از خدا یاد کنی
با مهر، دل شکستگان شاد کنی
گر بندۀ خود کنی تو نَفسِ خود را
بهتر که هزار بنده آزاد کنی!