شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

بهار بی‌خزان

در مأذنه گلبانگ اذان پیدا شد
آثار بهار بی‌خزان پیدا شد
آن ماه تمام آسمان علوی
در نیمۀ ماه رمضان پیدا شد