شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

بهترین سرآغاز

ای بال و پر و پهنه و پرواز حسین
ای خون خدا خون سرافراز حسین
بی نام تو نامه کی کنم باز حسین
ای نام تو بهترین سرآغاز حسین