شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

تا صبح...

با فرق شکسته، دل خون، چهرۀ زرد
از مسجد کوفه باز می‌گردد مرد
تا صبح تمام کودکان می‌فهمند
آن نان و رطب را چه کسی می‌آورد