شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

تا چشم به هم زدیم

افسوس که این فرصت کوتاه گذشت
عمر آمد از آن راه و از این راه گذشت
یاد شب قدر و چشمۀ فیض به‌خیر
تا چشم به هم زدیم این ماه گذشت