حماسه

بازآمده‌ای به خویشتن می‌طلبم
سیرآمده‌ای ز ملک تن می‌طلبم
با خصم به کارزار و با خود به نبرد
این است حماسه‌ای که من می‌طلبم