شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

خداوند جان‌آفرین

به‌نام خداوند جان‌آفرین
حکیم سخن در زبان آفرین

خداوند بخشندۀ دست‌گیر
کریم خطابخش پوزش‌پذیر

عزیزی که هر کز درش سر بتافت
به هر در که شد هیچ عزت نیافت

سر پادشاهان گردن‌فراز
به درگاه او بر زمین نیاز...

لطیف کرم‌گستر کارساز
که دارای خلق است و دانای راز...

یکی را به سر بر نهد تاجِ بخت
یکی را به خاک اندر آرد ز تخت

گلستان کند آتشی بر خلیل
گروهی بر آتش برد زآب نیل...

بر احوال نابوده علمش بصیر
به اسرار ناگفته لطفش خبیر...

صوفی‌نامه (دستگاه ماهور)