خطبه

کلامش سنگ‌ها را نرم می‌کرد
دلِ افسردگان را گرم می‌کرد
زنی در پیش مردی خطبه می‌خواند
که مرد از مرد بودن شرم می‌کرد