شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

در راه خدا

در راه خدا تن به خطر باید داد
در مقدم انقلاب سر باید داد
آن شیرزنی که شوهرش گشت شهید
می‌گفت در این راه پسر باید داد