شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

دستی که...

هان این نفس شمرده را قطع کنید
آری سر دل‌سپرده را قطع کنید
من لب نزدم به آب اما باشد
دستی که به آب خورده را قطع کنید