دیدار

اوقات شریف ما به تکرار گذشت
مانند همیشه کار از کار گذشت
سرگرم رواق و صحن و بازار شدیم
تا چشم به هم زدیم، دیدار گذشت